FANDOM


Zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 oznaczenie F23 jest częścią większej całości (F00 – F99).

Zgodnie z tą klasyfikacją: http://stary1.portalmed.pl/finn2/klasyfikacje/index.stm?klas=icd10 w zakresie F20 – F29 mieszczą się: schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe.

Podaję za autorami klasyfikacji definicję F23:

Kod  Nazwa choroby
F20  Schizofrenia 
F20.0 Schizofrenia paranoidalna 
F20.1 Schizofrenia hebefreniczna 
F20.2 Schizofrenia katatoniczna 
F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana 
F20.4 Depresja poschizofreniczna 
F20.5 Schizofrenia rezydualna 
F20.6 Schizofrenia prosta 
F20.8 Schizofrenia innego rodzaju 
F20.9 Schizofrenia, nie określona  
F21  Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe) 
F22  Uporczywe zaburzenia urojeniowe 
F22.0 Zaburzenie urojeniowe 
F22.8 Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe 
F22.9 Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone  
F23  Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii 
F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii 
F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii 
F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń 
F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne 
F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone 
F24  Indukowane zaburzenie urojeniowe 
F25  Zaburzenia schizoafektywne 
F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny 
F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny 
F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany 
F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne  
F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone 
F28  Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne 
F29  Nieokreślona psychoza nieorganiczna

F23 – Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczneEdytuj

Heterogenna grupa zaburzeń charakteryzujących się ostrym wystąpieniem takich objawów psychotycznych, jak: urojenia, omamy i inne zaburzenia postrzegania (perceptual disturbances) oraz znaczną dezorganizacją dotychczasowego zachowania. Ostry początek definiowany jest jako rozwój (pod postacią crescendo) wyraźnie nieprawidłowego obrazu klinicznego w czasie około dwóch tygodni lub krótszym. W zaburzeniu tym nie ma dowodów uwarunkowań organicznych. Zagubienie i zakłopotanie są częste, lecz dezorientacja w czasie, miejscu i co do osoby nie jest tak uporczywa, ani tak głęboka, aby umożliwić rozpoznanie organicznie uwarunkowanych zaburzeń świadomości (F05.-). Całkowity powrót do zdrowia następuje zwykle w ciągu kilku miesięcy, często w ciągu kilku tygodni lub nawet dni. Jeżeli zaburzenia utrzymują się dłużej, zmiana zaklasyfikowania okaże się konieczna. Zaburzenie to może, lecz nie musi wiązać się z ostrym stresem, określanym na ogół jako silnie traumatyzujące wydarzenia poprzedzające wystąpienie zaburzeń od jednego do dwóch tygodni.

F23.0 – Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofreniiEdytuj

Grupa obejmuje ostre zaburzenie psychotyczne, w którym omamy, urojenia i inne zaburzenia postrzegania (perceptual disturbances) są wyraziste, lecz ulegają szybkim zmianom - z dnia na dzień lub nawet z godziny na godzinę. Często występuje też ekscytacja emocjonalna z intensywnym, przemijającym uczuci

F23.1 – Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofreniiEdytuj

Grupa zawiera ostre zaburzenie psychotyczne z wielopostaciowym i niestabilnym obrazem klinicznym opisanym w F23.0. Mimo niestabilności, w przebiegu tych zaburzeń występują często niektóre objawy typowe dla schizofrenii. Jeżeli objawy schizofreniczne utrwalają się, należy rozpoznanie zmienić na sch

F23.2 – Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofreniiEdytuj

W tej kategorii zaburzeń objawy psychotyczne są względnie stałe i spełniają kryteria diagnostyczne schizofrenii, jednakże trwają one krócej niż około 1 miesiąca. Brak jest również wielopostaciowości i niestabilności opisanych w F23.0. Jeżeli objawy schizofreniczne przedłużają się, rozpoznanie należy

F23.3 – Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeńEdytuj

Obejmują one ostre zaburzenia psychotyczne, których główną cechą kliniczną są względnie trwałe urojenia lub omamy, które jednak nie uzasadniają rozpoznania schizofrenii (F20.-). Jeżeli urojenia utrzymują się, należy rozpoznanie zmienić na uporczywe zaburzenie urojeniowe (F22.-).
Reakcja paranoi

F23.8 – Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczneEdytuj

Są to wszelkie inne określone ostre zaburzenia psychotyczne, bez dowodów uwarunkowania organicznego i podstaw zaklasyfikowania doF23.0–F23.3.

F23.9 – Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określoneEdytuj

Krótkotrwała psychoza reaktywna BNO
Psychoza reaktywna

Cool